Regulamin Szkoły Mieszko

Przed rozpoczęciem zajęć w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Mieszko Zieleniec wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z regulaminem (w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych).
Klient decydując się na lekcje w naszej szkole oświadcza, że jeżdżenie na nartach lub snowboardzie związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania narciarstwa i snowboardingu mogą polegać na doznaniu urazów ciała Klienta lub osoby trzeciej. Klient mając pełną świadomość powyższego ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję rozpoczęciu lekcji. Zaleca się aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od następstw NNW we własnym zakresie. Szkoła Narciarska i Snowboardowa Mieszko Zieleniec nie ubezpiecza klientów.

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem szkolenia jest firma: Usługi Turystyczne KAMYCZEK sp.j., Zieleniec 134, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 883-10-06-914

 2. Szkolenie odbywa się na stokach narciarskich obiektów Mieszko Zieleniec. W zależności od poziomu grupy istnieje możliwość wyjazdu na pozostałe stoki w Zieleńcu – decyduje o tym instruktor prowadzący grupę.

 3. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć przygotowany: sprawny technicznie sprzęt narciarski/snowboardowy oraz karnet na wyciąg. Zgodnie z ustawą każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do jazdy w kasku.

 4. Przed przystąpieniem do zajęć kursant lub jego opiekun zobowiązany jest przekazać pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/snowboardowych i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.

 5. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej Mieszko Zieleniec szkoła nie odpowiada.

2. LEKCJE I KURSY

 1. Szkolenie w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Mieszko Zieleniec prowadzone jest w formie lekcji oraz kursów, indywidualnie lub w grupach.

 2. Lekcja godzinna trwa 55 minut. Kurs to suma kilku lekcji.

 3. Lekcje rozpoczynają się o umówionej wcześniej godzinie przed siedzibą szkoły. Instruktorzy posiadają swoje numery identyfikacyjne na koszulkach lub kurtkach. Klient podczas zapisu otrzymuje informację z którym instruktorem ma lekcję. W razie problemów ze znalezieniem instruktora proszę zwrócić się do pracownika biura.

 4. Dopuszczalne jest spóźnienie instruktora na lekcję do kilku minut (często wynika to z przyczyn niezależnych od szkoły – np. zatrzymanie się wyciągu). Lekcja zostanie przeprowadzona w swoim normalnym wymiarze – zakończy się odpowiednio później.

 5. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne odebranie dziecka po zakończeniu zajęć.

 6. Rezerwacje lekcji można dokonywać przez cały sezon osobiście, telefonicznie (tel.: 530 450 633) lub mailowo (szkola@szkolamieszko.pl). Zapisy mailowe ograniczone będą jednak do minimum w okresie świąt i ferii.

 7. Zarezerwowane lekcje należy potwierdzić osobiście na 30 minut przed ich rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku lekcja zostanie anulowana. Jeżeli klient nie stawi się punktualnie o wyznaczonym czasie na lekcję może ona także zostać anulowana.

 1. Należności za lekcje można opłacić bezpośrednio instruktorowi lub w siedzibie szkoły.

 2. Korzystanie z pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.

 1. Za pakiety opłaty pobierane są z góry w biurze szkoły.

 2. Anulowanie pakietu powoduje przeliczenie odbytych już lekcji wg cennika za lekcje niepakietowe i zwrot kosztów za lekcje nieodbyte.

 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora z przyczyn losowych. Nie gwarantuje się, że klient przez cały okres kursu będzie miał tego samego instruktora.

3. ZAJĘCIA GRUPOWE

 1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 w grupach 6-8 osobowych.

 2. Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 5 roku życia (także dla wybitnych 4-latków) posiadających dwie podstawowe umiejętności: samodzielny wjazd wyciągiem talerzykowym, hamowanie i zatrzymywanie się.

 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z zajęć, gdy nie spełnia warunków z punktu 2.

 4. Podział na grupy następuje wstępnie na podstawie wypełnionych pisemnych zgłoszeń. W pierwszym dniu dzieci będą jeszcze przenoszone by jak najbardziej wyrównać poziom uczestników. Podstawowe kryteria podziału to umiejętności i wiek. Na dalszym planie koligacje rodzinne.

 5. Na każdą grupę przypada jeden instruktor.

 6. W czasie turnusu istnieje możliwość zmiany grupy na inną. Jeżeli jednak nie zrobimy tego pierwszego dnia to każda zmiana jest konsultowana z rodzicami i pozostałymi instruktorami. W grupach dzieci przyzwyczajają się do siebie bardzo szybko. Znajdują kolegów i koleżanki - budując w ten sposób pozytywne relacje i dobrą atmosferę przestają się stresować a zaczynają dobrze bawić.

 7. Przebieg zajęć: zaczynamy punktualnie wspólną rozgrzewką. Następnie grupy ze swoimi instruktorami ruszają na stok. Tam realizujemy bloki tematyczne, w których wykorzystujemy między innymi tyczki miękkie krótkie, tyczki miękkie długie, tyczki twarde długie, sznurki, ringo, grzybki, makarony itp. Codziennie do zajęć przygotowywany jest slalom lub tor przeszkód na którym wszystkie grupy ćwiczą poszczególne techniki skrętów. Każda z grup ma dobierane ćwiczenia odpowiednio do swojego poziomu. Zajęcia odbywają się przede wszystkim na stokach Mieszko, nie mniej grupy bardziej zaawansowane wyjeżdżają na pozostałe stoki Zieleńca.

 8. Mniej więcej w połowie zajęć grupy mają 20-30 minutową przerwę. Odbywa się ona najczęściej w Barze Mieszko. Tam zapewniamy gorącą herbatę lub gorącą czekoladę.

 9. Turnus kończy się zawodami na tyczkach z pomiarem czasu w ostatnim dniu. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz legitymację narciarza.

4. UDZIAŁ W ZAJECIACH GRUPOWYCH

 1. Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną – mailowo, oraz telefonicznie. Rodzice/opiekunowie zobligowani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 2. Koszt całego kursu to 750 zł. Opłatę należy wnieść do godziny 9.30 w dniu rozpoczęcia zajęć lub dzień wcześniej.

 3. Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach w wybrane dni tylko, jeżeli będzie miejsce w grupie (lista rezerwowa). Koszt jednego dnia to 170 zł.

 4. Liczba miejsc jest ograniczona.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z uwagi na złe warunki atmosferyczne.

 6. W przypadku rezygnacji z zajęć przez Uczestnika po rozpoczęciu zajęć w danym dniu, pobierana jest kwota w wysokości przewidzianej za uczestnictwo w jednym dniu turnusu.

 7. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących na stoku narciarskim oraz do przestrzegania i wykonywania poleceń instruktorów,

  2. przestrzegania bezwzględnego zakazu oddalania się od grupy bez wiedzy instruktora,

  3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI

 1. Poprzez zapisanie się na szkolenie osobiście w biurze szkoły, telefonicznie lub wysyłając e-mail Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej Mieszko Zieleniec oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia szkolenia.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kursanci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 3. Szkoła Narciarska i Snowboardowa Mieszko Zieleniec zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć podczas zajęć przez fotografa szkoły oraz wykorzystywania ich, a zarazem wizerunku osób uczestniczących w zajęciach do celów marketingowych szkoły: na stornie www.szkolamieszko.pl, www.hotelzieleniec.pl oraz na profilu szkoły na portalu społecznościowym facebook.com (https://www.facebook.com/szkolamieszko).

 4. Administratorem danych osobowych jest firma: Usługi Turystyczne KAMYCZEK sp.j., Zieleniec 134, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 883-10-06-914

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szkoła Narciarska i Snowboardowa Mieszko Zieleniec zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2023 r.

PFR
KONTAKT
Szkoła Narciarska i Snowboardowa
Mieszko Zieleniec
Zieleniec 134
57-340 Duszniki Zdrój
tel. +48 530 450 633
e-mail: szkola@szkolamieszko.pl
Regulamin Szkoły MIESZKO
GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY
Szkoła - zapisy:
Nowo wybudowany Hotel ★★★★ Grunwald

Wypożyczalnie:
Wyciąg krzesełkowy górna stacja
Nowo wybudowany Hotel ★★★★ Grunwald
Hotel ★★★  Zieleniec
WAŻNE TELEFONY
Poniższe numery każdy z nas powinien zapisać w swoim telefonie!!
GOPR oddział krajowy: 601 100 300
GOPR Zieleniec: 74 866 81 21
Numer ratunkowy: 112