Regulamin Szkoły Mieszko

Przed dokonaniem zakupu szkolenia indywidualnego i/lub grupowego w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Mieszko Zieleniec wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z regulaminem (w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych). Szkoła Narciarska i Snowboardowa Mieszko Zieleniec nie ubezpiecza klientów. Sugerujemy aby wszyscy klienci ubezpieczyli się od następstw NNW we własnym zakresie. Wykupienie zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem szkolenia jest firma: Usługi Turystyczne „Mieszko”s.c. E.Kamyczek, W. Kamyczek, D.Gołuch, Zieleniec 134, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 883-10-06-914

 2. Szkolenie odbywa się na stokach narciarskich obiektów Mieszko Zieleniec. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość szkolenia na pozostałych stokach Zieleńca (wyjazd taki musi być wcześniej uzgodniony z instruktorem prowadzącym zajęcia).

 3. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć przygotowany: sprawny technicznie sprzęt narciarski/snowboardowy oraz karnet na wyciąg. Zgodnie z ustawą każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do jazdy w kasku.

 4. Przed przystąpieniem do zajęć kursant lub jego opiekun zobowiązany jest przekazać pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/snowboardowych i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.

 5. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku gdy osoba małoletnia jest pod opieką wychowawcy/nauczyciela/członka rodziny przyjmuje się, że ten posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego.

 6. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej Mieszko Zieleniec szkoła nie odpowiada.

   

   

LEKCJE I KURSY

 1. Szkolenie w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Mieszko Zieleniec prowadzone jest w formie lekcji oraz kursów, indywidualnie lub w grupach.

 2. Lekcja godzinna trwa 55 minut. Kurs to suma kilku lekcji.

 3. Lekcje rozpoczynają się o umówionej wcześniej godzinie przed siedzibą szkoły (nie pod drzewem!). Instruktorzy posiadają swoje numery identyfikacyjne na koszulkach lub kurtkach. Klient podczas zapisu otrzymuje informację z którym instruktorem ma lekcję. W razie problemów ze znalezieniem instruktora proszę zwrócić się do pracownika biura.

 4. Dopuszczalne jest spóźnienie instruktora na lekcję do kilku minut (często wynika to z przyczyn niezależnych od szkoły – np. zatrzymanie się wyciągu). Lekcja zostanie przeprowadzona w swoim normalnym wymiarze – zakończy się odpowiednio później.

 5. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest punktualne odebranie dziecka po zakończeniu zajęć.

 6. Rezerwacje lekcji można dokonywać przez cały sezon osobiście, telefonicznie (tel.: 530 450 633) lub mailowo (szkola@szkolamieszko.pl). Zapisy mailowe ograniczone będą jednak do minimum w okresie świąt i ferii.

 7. Zarezerwowane lekcje należy potwierdzić osobiście na 30 minut przed ich rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku lekcja zostanie anulowana. Jeżeli klient nie stawi się punktualnie o wyznaczonym czasie na lekcję może ona także zostać anulowana.

 8. Należności za lekcje można opłacić bezpośrednio instruktorowi lub w siedzibie szkoły.

 9. Lekcje zarezerwowane na godzinę 9 rano należy opłacić co najmniej 1 dzień wcześniej.

 10. Korzystanie z pakietów odbywa się w ściśle wyznaczonych terminach. Lekcje z pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.

 11. Za pakiety opłaty pobierane są z góry w biurze szkoły.

 12. Anulowanie pakietu powoduje przeliczenie odbytych już lekcji wg cennika za lekcje niepakietowe i zwrot kosztów za lekcje nieodbyte.

 

KURSY GRUPOWE DLA DZIECI

 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które potrafią już:

  1. samodzielnie wjeżdżać wyciągiem talerzykowym

  2. hamować i zatrzymywać się na żądanie

Nie prowadzimy grup od zera - zwłaszcza przedszkolnych - dla początkujących proponujemy lekcje indywidualne, będące najbezpieczniejszą formą nauki.

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z zajęć, gdy nie spełnia warunków z punktu 19.

 2. Jedna grupa liczy od 6 do 8 osób – prowadzi ją jeden instruktor.

 3. Zajęcia narciarskie odbywają się w godzinach 10.00-14.00 w formie turnusów podanych w ofercie szkoły.

 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie całości opłaty z góry zgodnie z Cennikiem oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z uwagi na złe warunki atmosferyczne.

 6. W przypadku rezygnacji z zajęć przez Uczestnika po rozpoczęciu zajęć w danym dniu, pobierana jest kwota w wysokości przewidzianej za uczestnictwo w jednym dniu turnusu.

 7. W czasie zajęć przewidziana jest jedna dłuższa przerwa (od 20 do 30 minut) podczas której organizator zapewnia napój (do wyboru: gorąca czekolada, herbata, ciepły kompot).

 8. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących na stoku narciarskim oraz do przestrzegania i wykonywania poleceń instruktorów,

  2. przestrzegania bezwzględnego zakazu oddalania się od grupy bez wiedzy instruktora,

  3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa

   

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  I ADMINISTROWANIE DANYMI

 9. Poprzez zapisanie się na szkolenie osobiście w biurze szkoły, telefonicznie lub wysyłając e-mail Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej Mieszko Zieleniec oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia szkolenia.

 10. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kursanci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 11. Szkoła Narciarska i Snowboardowa Mieszko Zieleniec zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć podczas zajęć przez fotografa szkoły oraz wykorzystywania ich, a zarazem wizerunku osób uczestniczących w zajęciach do celów marketingowych szkoły: na stornie www.szkolamieszko.pl, www.hotelzieleniec.pl oraz na profilu szkoły na portalu społecznościowym facebook.com (https://www.facebook.com/szkolamieszko).

 12. Administratorem danych osobowych jest firma: Usługi Turystyczne „Mieszko” s.c. E. Kamyczek, W. Kamyczek, D. Gołuch, Zieleniec 134, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 883-10-06-914

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 13. Szkoła Narciarska i Snowboardowa Mieszko Zieleniec zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.

PFR
KONTAKT
Szkoła Narciarska i Snowboardowa
Mieszko Zieleniec
Zieleniec 134
57-340 Duszniki Zdrój
tel. +48 530 450 633
e-mail: szkola@szkolamieszko.pl
Regulamin Szkoły MIESZKO
GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY
Szkoła - zapisy:
budynek Mieszko II

Wypożyczalnie:
Wyciąg krzesełkowy górna stacja
budynek Mieszko II
Hotel*** Zieleniec
WAŻNE TELEFONY
Poniższe numery każdy z nas powinien zapisać w swoim telefonie!!
GOPR oddział krajowy: 601 100 300
GOPR Zieleniec: 74 866 81 21
Numer ratunkowy: 112